0202122

Na Ars Technica jest dzi? artyku? o dial-upie, wi?c przypomnia?y mi si? i moje pierwsze kroki w sieci. Rok 1998, us?uga dial-up TPSA, 0202122, op?ata nie miesi?cznie, a co 3 minut – 29 groszy. Po 22 i przed 8 rano by?o pó? ceny, jako dzieciak po 22 nie podpada?o, wi?c pami?tam wstawanie rano i w??czanie komputera “na dole”.

Pr?dko?ci na dial-upie by?y na dzisiejsze standardy absurdalnie niskie, cho? do tekstu starcza?y, wi?c tylko multimedia i ?ci?ganie oprogramowania zajmowa?o. I p?acenie za czas, w którym tylko czyta?em, troch? nieszcz??liwie wychodzi?o. By?o oczywi?cie ?ci?ganie tylko nag?ówków w usenecie, pisanie emaili offline, ale zupe?nie wygodne to nie by?o.

Obecnie moje, do?? wolne, po??czenie internetowe jest oko?o 500 razy szybsze ni? dial-up 56k. Mo?e nie przypadkowo RAM w moim komputerze te? 500 razy wi?kszy ni? tamtejsze 32 MB, cho? nie wiem czy szybszy.

Wliczaj?c inflacj? z?otego od 1998 roku i obecny kurs dolara kanadyjskiego, za obecny miesi?czny koszt mojego (nietaniego) po??czenia móg?bym po??czy? si? (pomi?dzy 22 a 8) na oko?o 28 godzin w miesi?cu, czyli nieco mniej ni? godzin? dziennie. Przynajmniej mia?bym miej czasu na doomscrolling.

A poszukuj?c informacji ku potwierdzeniu moich wspomnie? znalaz?em stron? która nadal ma informacje i komentarze z roku 2001: GSM Online.pl (jakby znikn??o, jest te? w Wayback Machine), jak równie? seri? artyku?ów z 2011 r. która opisuje m.in. te? moje pierwsze zetkni?cia z polskim internetem: Polbox, Frico, KKI.

(Teraz jest rok 2023, a mój system blogowy zepsu? polskie literki. Nie wiem jak mu si? to uda?o. Naprawi? pó?niej.)